Úvod / Imunoterapia a chemoprofylaxia recidivujúcich močových infekcií

Imunoterapia a chemoprofylaxia recidivujúcich močových infekcií

IMUNOTERAPIA A CHEMOPROFYLAXIA
RECIDIVUJÚCICH MOČOVÝCH INFEKCIÍ

VÝSKYT UROINFEKCIÍ U ŽIEN

Väčšina žien je postihnutá aspoň jedným atakom uroinfekcie počas života. Opakované recidívy bakteriálnej cystitídy postihujú asi 10 % žien ročne. (Foxman at al., 2000)

NAJČASTEJŠIE PATOGÉNY RECIDIVUJÚCICH UROINFEKCIÍ U ŽIEN

• E. coli

• koagulázo-negatívne stafylokoky

• Proteus spp.

• enterokoky

• Klebsiella spp.

 

Pomer Gram-negat. a Gram-pozit. kmeňov je cca 75:25 %.

 

MOŽNOSTI PREVENCIE OPAKOVANÝCH RECIDÍV U ŽIEN

• dlhodobé podávanie malých dávok chemoterapeutík (fluorochinolóny, kotrimoxazol, nitrofurantoin)

• vaginálne estrogény u postmenopauzálnych žien

• postkoitálna profylaxia u sexuálne aktívnych žien

• imunomodulačná liečba

 

IMUNOMODULAČNÁ LIEČBA

Stimulácia imunitnej odpovede komplexným spôsobom

• vychytávanie antigénov, proliferácia a diferenciácia imunokompetentných buniek
• zvýšenie tvorby IgA a IgG
• inhibícia adherencie baktérií na bunky sliznice
• výrazná stimulácia tvorby defenzínov

V SÚLADE S NAJNOVŠÍMI GUIDELINES EURÓPSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SA IMUNOTERAPIA PREFERUJE AKO BEZPEČNEJŠÍ SPÔSOB LIEČBY. OSVEDČILO SA. „PREOČKOVANIE“ RAZ ROČNE V DLHODOBOM SLEDOVANÍ PACIENTOV.

UROVAXOM – dlhodobé skúsenosti. LUIVAC – môže byť podobne účinný?

POROVNANIE KOMBINOVANEJ DLHODOBEJ CHEMOPROFYLAXIE A IMUNOTERAPIE RECIDIVUJÚCICH UROINFEKCIÍ

Porovnávacia štúdia liekov LUIVAC a UROVAXOM v profylaxii recidivujúcich uroinfekcií u žien v monoterapii a v kombinácii s dlhodobou chemoprofylaxiou fluorochinolónmi.
Trvanie štúdie: 5 rokov
Design štúdie: A) Imunoterapia: LUIVAC (1., 3., 8. mesiac 28 dní 1 tbl. denne), UROVAXOM (3 mesiace 1 kaps. denne) + dlhodobá chemoprofylaxia ciprofloxacinom „CIP“ (125 mg 3x týždenne p.o.) alebo pefloxacinom „PEF“ (400  mg 2 x týždenne p.o.) počas 12 mesiacov, B) Imunoterapia: LUIVAC alebo UROVAXOM.
Výber pacientov: negravidné ženy vo veku nad 18 rokov, najmenej 3 dokumentované symptomatické recidívy uroinfekcie v predchádzajúcich 12 mesiacoch, vylúčené známe komplikujúce faktory (tumory, litiáza, močový katéter, atď)
Vyšetrenia: pred zaradením do štúdie, po 3, 6, 9 mesiacoch liečby, záverečné po 12 mesiacoch, kontrola po 36 a po 60 mesiacoch.

POROVNANIE ÚSPEŠNOSTI LIEČBY – LUIVAC vs. UROVAXOM

LUIVAC (n = 101) ÚSPEŠNOSŤ LIEČBY

UROVAXOM (n = 103) ÚSPEŠNOSŤ LIEČBY

Imunoterapia + dlhodobá chemoprofylaxia

Imunoterapia + dlhodobá chemoprofylaxia

Ø Počet reinfekcií

Bez infektu

Ø Počet reinfekcií

Bez infektu

Posledný rok

3,63

 

Posledný rok

3,54

 

Po roku liečby

0,41

(59/101) 58,8 %

Po roku liečby

0,48

(61/103) 59,2 %

V 3. roku

0,34

(41/67) 61,2 %

V 3. roku

0,39

(43/68) 63,2 %

V 5. roku

0,35

(39/54) 72,2 %

V 5. roku

0,42

(31/47) 65,9 %

Imunoterapia bez chemoprofylaxie

Imunoterapia bez chemoprofylaxie

 

 

(26/47) 55,3 %

 

 

(23/46) 50,0 %

Imunoterapia + chemoprofylaxia s PEF

Imunoterapia + chemoprofylaxia s CIP

 

 

(13/22) 59,0 %

 

 

(38/54) 70,4 %

Poznámka: Pacientky v LUIVAC-ovej skupine užili každý rok ešte 1 balenie Luivacu naviac

 

ZÁVERY

• Úspešnosť v znížení recidivujúcich uroinfekcií v kombinovanej profylaxii a imunoterapii je medzi 50 % – 60 %.

• Počas 12 mesiacov sledovania s Luivacom došlo k výraznému poklesu počtu recidív z 3,63 na 0,41.

• Počas 5 rokov sledovania s Luivacom bolo v 3. roku 61,2 % chorých bez recidívy uroinfekcie (zo 67 pacientov), v 5. roku dokonca až 72,2 % bez infektu (z 54 pac.).

• V skupine liečených UROVAXOMom (lyzát z viacerých kmeňov E. coli) nedošlo k poklesu výskytu E. coli – bez zmeny spektra vyvolávajúcich uropatogénov.

• Dlhodobá chemoprofylaxia CIP a PEF: v 9 prípadoch selekcia chinolón-rezistentných kmeňov produkujúcich širokospektrálne betalaktamázy (ESBL).

Vážny signál pre uvážlivejšie používanie fluorochinolónov, prípadné prehodnotenie niektorých ich indikácií.

LUIVAC U ATOPICKEJ DERMATITÍDY (AD)

ATOPICKÁ DERMATITÍDA

Je svrbiace akútne, subakútne alebo chronické zápalové ochorenie kože s ďalšími nálezmi ako je suchosť, erytém a s pozitívnou rodinnou anamnézou. Ochorenie nemá žiaden špecifický biologický marker.

ETIOPATOGENÉZA AD I

Ochorenie je polygénove dedičné, s rôznou expresivitou. Na svoju manifestáciu si vyžaduje ďalšie vnútorné aj vonkajšie faktory. Geneticky sú podmienené zmeny v stavbe a funkcii pokožky, objektívne preukázateľné zložením intracelulárnych lipidov, vodu zadržiavajúcich látok a zvýšenou stratou vody cez pokožku. To všetko podmieňuje suchosť, mikroskopické a makroskopické praskliny a svrbenie.

ETIOPATOGENÉZA AD II

Geneticky sú podmienené viaceré osobitosti imunitného systému. Nešpecifická, humorálna aj celulárna imunita a jej zmeny podmieňujú zmenený terén s vysokou pohotovosťou k tvorbe zápalu a svrbenia. Geneticky sú podmienené zmeny reaktibility neurovegetatívneho systému, ktorý významne modofikuje terén pre zápalový proces.

STUPNE ZÁVAŽNOSTI AD

Mierny (1), stredne ťažký (2), ťažký (3), veľmi ťažký (4).

VÝZNAM IMUNOMODULÁCIE PRI AD

U chronických (auto)zápalových ochorenístúpa frekvencia a intenzita infektov , čo sú závažné komplikácie liečby. Infekcie sú zároveň najčastejšou príčinou excerbácií alergických ochorení. Imunomodulácia resp. imunonormalizácia znižuje početnosť infekcií a prejavy AD.

MIKROORGANIZMY

Pri atopickej dermatitíde je zvýšený výskyt Staphylococcus aureus na pokožke.

 

LUIDERM

Pilotná postregistračná, multicentrová štúdia s liekom LUIVAC u atopickej dermatitídy, vyhodnotená 7 klinickými imunológmi, alergológmi a 2 dermatovenerológmi v SR.

Trvanie štúdie:
Cieľ:
Dávkovacia schéma:
Počet a vek pacientov:

Závažnosť ochorenia (stupne):

LUIDERM (2011 – 2012)
vplyv na atopickú dermatitídu.
8 týždňov 1 tbl. denne, ráno nalačno.
117 (73 žien a 44 mužov), vekové rozpätie 2 – 64 rokov.
mierny 13,67 %, stredne ťažký 45,30 %, ťažký 35,9 %, veľmi ťažký 5,13 %.

Tab 1 VÝYSLEDKY LIEČBY (n=117)

ÚSPECH LIEČBY
hodnotený pacientom

ÚSPECH LIEČBY
hodnotený lekárom

Výrazný

44x

37,6%

Výrazný

44x

37,6%

Zlepšenie nálezu

55x

47,0%

Zlepšenie nálezu

59x

50,4%

Bez účinku

16x

13,7%

Bez účinku

12x

10,3%

Zhoršenie

2x

1,7%

Zhoršenie

2x

1,7%

Tab 2 VÝSKYT INÝCH ALERGICKÝCH OCHORENÍ (n = 84/117)

Iné alergické ochorenia (spolu u 84 pacientov)

LUIVAC

28 tabliet

obsahuje v 1 tablete 3 mg zmesi bakteriálnych lyzátov z min. 1x109 zárodkov kmeňov Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Branhamella catarrhalis.

Neobshauje lepok ani laktózu.

Alergická rinitída

67x

Priedušková astma

28x

Kontaktná urtikária

7x

Iné

12x

Výskyt AD v rodine 32x.

Tab 3 - VÝSKYT NEŽIADÚCICH ÚČINKOV

NEŽIADÚCE ÚČINKY

SPOLU 6X

1

Zvýraznenie svrbenia kože

2x

2

Výrazné zhoršenie ekzému po 3 týždňoch užívania liečby u 4-ročného dieťaťa (LIEČBA PRERUŠENÁ)

1x

3

Purulentná rinitída počas aj po ukončení liečby

1x

4

Bolesti v epigastriu

1x

5

Mierna bolesť hlavy

1x

Paradoxne 1 pacient udával po liečbe kompletný ústup chronických žalúdočných ťažkostí.

 

ZÁVERY

Hodnotenie lekárom zo štúdie LUIDERM:

výrazné zlepšenie AD o 2 stupne (zo st. 3 na 1) u 44 pacientov (37,6 %) a mierne zlepšenie o 1 stupeň u 59 pacientov (50,4 %), spolu je to 88 %!

Hodnotenie pacientom zo štúdie LUIDERM:

podobné hodnotenie pacientom ako lekárom.

Tolerancia liečby bola veľmi dobrá

(111 pacientov), len u 6 pacientov (5,1 %) boli NÚ (viď Tab 3).

Užívanie je bezpečné počas celého roka. Imunizáciu je možné opakovať po roku v trvaní 28 dní. Liek je bez preskripčného obmedzenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH, Mníchov, Nemecko.
Distribúcia v SR: 7R PANMED, spol. s r. o., Spoločenská 9,
821 04 Bratislava, www.panmed.sk